Hurtownia Oświetlenia Premiumlux w Warszawie
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu

Sklep stacjonarny Warszawa, Aleja Sikorskiego 3 LU3 ❤️

90% asortymentu dostępne od ręki

Regulamin

 

Regulamin
 
www.hurtowniaoswietlenia.pl  to sklep internetowy, dostępny w domenie www.hurtowniaoswietlenia.pl , prowadzony przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa. z siedzibą w Warszawie, przy Aleja Sikorskiego 3 / LU 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505998, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 PLN w całości opłacony oraz  NIP: 525-258-43-80, z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@premiumlux.pl .  
 
1. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie www.hurtowniaoswietlenia.pl .
2. Klienci  mają możliwość korzystania z www.hurtowniaoswietlenia.pl  dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w www.hurtowniaoswietlenia.pl (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na www.hurtowniaoswietlenia.pl  ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w Www.premiumlux.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa, której przedmiotem są usługi świadczone przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Www.premiumlux.pl , może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z www.hurtowniaoswietlenia.pl  oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
5. Wszystkie produkty dostępne w www.hurtowniaoswietlenia.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.hurtowniaoswietlenia.pl  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punktach Odbioru Osobistego, których wykaz wskazany jest na stronach internetowych www.hurtowniaoswietlenia.pl . Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w www.hurtowniaoswietlenia.pl  w zakładce  Koszty i sposoby dostawy.
8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa dotycząca zakupu danego produktu w www.hurtowniaoswietlenia.pl  ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Www.premiumlux.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach www.hurtowniaoswietlenia.pl , Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do nie dostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.
10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w www.premiumlux.pl  produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:
- Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
- Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
- Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w www.hurtowniaoswietlenia.pl  w zakładce Koszty i sposoby dostawy.
11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Www.premiumlux.pl , Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nie udostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 
W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego. O możliwości odebrania zamówionego produktu Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.
13. Produkty reklamowane należy odesłać na adres magazynu Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do Punktów Odbioru Osobistego mieszczących się w Warszawie przy Aleja Sikorskiego 3 / LU3
14. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sprzedaż będąca sprzedażą konsumencką - 24 miesiące, sprzedaż nie będąca sprzedażą konsumencką 12 miesięcy). W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej (mailowo), lub w formie pisemnej na adres Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa podany w górnej części Regulaminu.
16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.
17. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.
19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w www.premiumlux.pl  i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa dokonanych przez Klienta. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa wskazanego w art. 13, na swój koszt.
20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.hurtowniaoswietlenia.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu Www.premiumlux.pl , składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
21. Podane przez Klientów dane osobowe Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w Www.premiumlux.pl  wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w www.hurtowniaoswietlenia.pl . Adres e-mail będzie przetwarzany przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o www.hurtowniaoswietlenia.pl .
22. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Www.premiumlux.pl . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w www.hurtowniaoswietlenia.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
23. Klient  przy pierwszym logowaniu w www.hurtowniaoswietlenia.pl .  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa
24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa. w ramach www.hurtowniaoswietlenia.pl  będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
 
ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności
1. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem www.hurtowniaoswietlenia.pl .
2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w Www.premiumlux.pl  jest:
a.  Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa;
b. Sklep oraz Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.
3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa udostępnia Sklepowi, za odrębną zgodą Klientów www.hurtowniaoswietlenia.pl , którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa oraz Sklepu w zakresie www.hurtowniaoswietlenia.pl , w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach www.hurtowniaoswietlenia.pl (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
6. Klienci mogą przeglądać Www.premiumlux.pl  oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.
7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w www.hurtowniaoswietlenia.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa oraz Sklep. i za zgodą Klientów.
9. W przypadku uzyskania przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Www.premiumlux.pl  niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w www.hurtowniaoswietlenia.pl  lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:
a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w www.hurtowniaoswietlenia.pl  produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w www.hurtowniaoswietlenia.pl  sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    
12. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa lub Sklep danych osobowych innemu niż Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa lub Sklep administratorowi danych.
13. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa lub Sklepu. lub też gdy Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Www.premiumlux.pl  naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
14. Dodatkowo, okazjonalnie, Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty Www.premiumlux.pl  do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
15. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
16. Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z www.hurtowniaoswietlenia.pl . Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z www.hurtowniaoswietlenia.pl , może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.
 
 
ZAŁĄCZNIK nr 2
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Koszt odesłania towaru pokrywa Klient.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:
 
Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa
Aleja Sikorskiego 3 / LU3
02-758 Warszawa
 
UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nie prefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa
Aleja Sikorskiego 3/LU3
02-758 Warszawa
biuro@premiumlux.pl
 
 
Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................
 
Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................
ZAŁĄCZNIK nr 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCHW związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy Aleja Sikorskiego 3/LU3, 02-758 Warszawa.Cel przetwarzania danych przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa Sp. z o.o. Sp. K.:

1. sprzedaży produktów oferowanych przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa

2. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie internetowym

3. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną - wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest RODO art. 6 ust. 1.Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w regulaminie w załączniku nr 1 "Polityka Ochrony Prywatności"Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń organów publicznych (podatkowych) lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

1. Użytkownikowi przysługuje  prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

2. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Administratora: biuro@premiumlux.plAdministrator udostępnia dane Użytkownika:

1. Podmiotom świadczącym usługi przewozowe, w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy sprzedaży

2. Podmiotom świadczącym usługi związane z bieżącą działalnością  lub jego podwykonawcom (np. biura rachunkowe, firmy windykacyjne, partnerzy handlowi, firmy wspierające systemy informatyczne)

3. Organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie pisemnego wniosku

4. Innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa, gdy zachodzą ku temu okoliczności uzasadnione przepisami prawa.Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Premiumlux M. Kliza, Krajewski spółka komandytowa znajdują się regulaminie w załączniku nr 1 "Polityka Ochrony Prywatności"

Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Wygląd i treści > Strony informacyjne > Regulamin

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl